ALGEMENE LEVERINGS‑ EN BETALINGSVOORWAARDEN DAMI DESIGN B.V., WAALWIJK (THE NETHERLANDS).

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. DAMI: DAMI Design B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.
2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan DAMI een opdracht tot levering van zaken heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt of DAMI heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen.
3. Zaken: door DAMI te leveren/geleverde zaken.

Artikel 2. Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen DAMI en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van DAMI, alle overeenkomsten tussen DAMI en Opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Opdrachtgever en DAMI de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens DAMI expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door DAMI schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.
3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl DAMI alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.
4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn tijdens het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, kleuren en andere informatie verstrekt zijdens DAMI zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van dertig dagen.
2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals (maar niet gelimiteerd tot) afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen, en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren of monsters strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van DAMI en daaraan kunnen derhalve door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
3. Een overeenkomst tussen DAMI en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens DAMI is bevestigd, dan wel nadat DAMI feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van DAMI binden DAMI niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens DAMI zijn bevestigd.
5. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging dient dit binnen vijf dagen schriftelijk aan DAMI te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever komen.
6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van DAMI ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
7. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door DAMI wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door DAMI reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Opdrachtgever.
8. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdracht gevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens DAMI in het leven geroepen verplichtingen.
9. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van DAMI van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die aan Opdrachtgever door DAMI ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht. Deze zaken dienen op eerste verzoek van DAMI en onverwijld teruggegeven te worden.

Artikel 4. Levering
1. De overeengekomen levertijd gaat in op de het laatste van de volgende tijdstippen:
a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door DAMI van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d.;
c. de dag van ontvangst door DAMI van hetgeen volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
2. De levertijd wordt door DAMI bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens DAMI. Behoudens opzet of grove schuld zijdens DAMI geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
3. DAMI is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Indien DAMI niet de gehele bestelde hoeveelheid ineens kan leveren (om welke reden dan ook) is DAMI eveneens gerechtigd tot het doen van deellevering(en), dan wel de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met Opdrachtgever andere gelijkwaardig of gelijksoortige producten te leveren.
4. Levering vindt plaats Ex Works zoals bedoeld in de Incoterms 2020. Producten gelden als geleverd zodra DAMI Opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de producten gereed staan om te worden afgehaald. Indien afwijkende leveringsafspraken worden gemaakt, komen de leveringskosten en verzekeringskosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.
5. Zaken die voor verzending gereed zijn, dienen terstond na melding van DAMI, dan wel binnen een daartoe door DAMI gestelde termijn te worden opgehaald, bij gebreke waarvan DAMI gerechtigd is naar vrije keuze:
a. de zaken op naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen verplaatsen naar een eventueel overeengekomen plaats van afgifte, dan wel op te slaan in de magazijnen van DAMI of van derden, waarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten (in de breedste zin des woords) door Opdrachtgever aan DAMI zijn verschuldigd;,
b. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding en de daarover verschuldigde contractuele rente vanaf de ontbindingsdatum.
6. Verzoekt Opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan is Opdrachtgever de hieraan verbonden kosten integraal aan DAMI verschuldigd en dienen deze kosten bij vooruitbetaling aan DAMI te worden voldaan.
7. Op Opdrachtgever rust een afnameverplichting met betrekking tot de bestelde zaken. Dientengevolge is Opdrachtgever gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen zodat DAMI aan haar leveringsplicht kan voldoen.

Artikel 5. Garanties
1. Indien door DAMI aan Opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door DAMI geleverde of te leveren producten, wordt dit enkel schriftelijk en uitdrukkelijk (met gebruik van de term “garantie”) aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijk schriftelijke kennisgeving is een beroep op enige garantiebepaling (met uitzondering van dwingendrechtelijke bepalingen hieromtrent) niet mogelijk.
2. Indien een garantieberoep gegrond blijkt te zijn, heeft DAMI de vrije keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, danwel een evenredig deel van de factuur te crediteren. Indien DAMI overgaat tot herstel en/of vervanging, zal Opdrachtgever de geleverde producten voor eigen rekening en risico weer ter beschikking stellen aan DAMI.
3. Eventuele garantieverplichtingen zijdens DAMI komen te vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig, onoordeelkundig gebruik, ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit geldt ook indien deze fouten, gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van een van buitenaf komende oorzaak zoals (niet limitatief) brandschade of waterschade of indien Opdrachtgever of een derde zonder toestemming van DAMI wijzigingen in de door DAMI geleverde producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
4. De producten van DAMI worden met de grootst mogelijke zorg vervaardigd waarbij veelvuldig natuurlijke materialen zoals hout, marmer, leder en natuursteen wordt gewerkt. DAMI levert enkel handgemaakte producten. Daardoor kunnen verschillen zitten in kleur en afwerking van de DAMI producten onderling.
5. Het scala van natuurlijke kleur-, structuur-, en andere verschillen bij hout, leder, natuursteen, en marmer is één van de kenmerken van de natuurproducten die worden gebruikt door DAMI en vormen nimmer een grond voor aansprakelijkheid of een klacht. Dit geldt ook voor het “werken van de materialen” die door DAMI worden gebruikt in haar producten: zulks vanwege hun natuurlijke eigenschappen en de invloed daarop van externe factoren (zoals, maar niet gelimiteerd tot, zonsinvloeden en temperatuurwisselingen). Tevens geldt dat bij marmeren producten en/of onderdelen geen beroep op enige aansprakelijkheid zijdens DAMI kan worden gedaan en/of enig beroep op garantie kan worden gedaan indien de klacht ziet op de hoeveelheid marmeraders in het product (of onderdeel daarvan), verkleuringen of zogeheten marmervlekjes.
6. Metaallak: voor producten van DAMI die zijn voorzien van metaallak geldt het volgende. Kleurverschillen en/of de kleur van onze producten vallen expliciet buiten het bereik van enige garantiebepaling. Met het verstrijken van de tijd kunnen kleurverschillen optreden in de producten van DAMI of kunnen kleurvariaties optreden. Deze variaties en verschillen zijn inherent aan het gebruik van metalen. Kleurverschillen, kleurvariaties of kleurvervaging maken onderdeel uit van het natuurlijke patina proces van onze producten en dragen bij aan de authenticiteit van de DAMI producten met eigen unieke kenmerken.
7. In alle gevallen geldt dat nimmer een grond voor aansprakelijkheid of klacht bestaat indien de door DAMI geleverde onderhoudsinstructies (en daarin genoemde onderhoudsproducten) niet in acht zijn genomen en opgevolgd.

Artikel 6. Klachten
1. Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op de afleverbon te worden aangetekend en binnen 3 werkdagen na de levering per aangetekende brief aan DAMI te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen één maand na de levering, per aangetekende brief aan DAMI te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard en op niet tijdig gemelde afwijkingen en gebreken kan geen beroep meer worden gedaan. Bij gebleken ondeugdelijkheid heeft DAMI de vrije keuze om naar eigen zicht de betreffende producten e herstellen of te vervangen, dan wel Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.
2. Een eventuele klacht dient ten minste te bevatten; een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal (zoals foto’s die zijn voorzien van aantoonbare datum en tijdsvermelding, monsters, deskundigenrapporten etc.).
3. DAMI dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klacht ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde retour te halen, tenzij DAMI schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aangegeven van een onderzoek ter plaatse af te zien. Het geleverde dient in dat geval in originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
4. Zaken die de Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen – nadat DAMI hiervoor expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk toestemming voor heeft gegeven – binnen 10 werkdagen na de in artikel 6.1 genoemde melding Franco en in originele staat aan DAMI te worden geretourneerd, waarna DAMI bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren. Opdrachtgever dient derhalve alvorens over te gaan tot retourzending te allen tijde binnen 10 werkdagen in overleg te treden over het retourneren van de zaken die Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen.
5. Door het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen terzake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt.
6. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door DAMI te leveren zaken, al dan niet na bewerking moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van DAMI. Hetgeen in artikel 5 staat opgenomen over de natuurproducten welke door DAMI worden gebruikt geldt ook hier onverkort.
7. Een eventuele garantieverplichting van DAMI strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
8. Indien de overeenkomst betreft zaken die door DAMI van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van DAMI te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens DAMI aansprakelijk is;
9. DAMI is niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren, tenzij hiertoe voorafgaand door DAMI uitdrukkelijk en expliciet toestemming is gegeven. Het in ontvangst nemen van retourzendingen impliceert in generlei geval erkenning door DAMI van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft te allen tijde berusten bij Opdrachtgever.
10. DAMI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-, reparatie- of montagewerkzaamheden of wijzigingen verricht door opdrachtgever of derden. Het voorgaande houdt in dat Opdrachtgever de door DAMI geleverde onderhoudsinstructies in acht zal nemen en bij levering van de producten van DAMI aantoonbaar zal doorleveren aan eindgebruikers.
11. DAMI is niet aansprakelijk voor schade die tijdens werkzaamheden aan eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voorzover deze schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of opzet.
12. DAMI is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, reiniging of anderszins aangeboden eigendommen van Opdrachtgever onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door DAMI terzake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal is voldaan.
13. DAMI is niet aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, klachten die het gevolg zijn van het gegeven dat producten niet op de juiste wijze zijn behandeld of onderhouden en/of niet zijn onderhouden en/of behandeld in lijn met de door DAMI gegeven instructies terzake. Voorts is DAMI niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen en/of scheurtjes en/of naden en/of reliëf die het gevolg zijn van de werking van warmtebronnen, temperatuur invloeden of weeromstandigheden en/of veranderingen aan de DAMI producten die het gevolg zijn van veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.

Artikel 7. Overmacht
1. Indien DAMI door overmacht verhinderd is de overeenkomt na te komen, heeft DAMI het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van de periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald.
2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 7.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van DAMI- waardoor DAMI verhinderd is de overeenkomst na te komen. Als voorbeeld (uitdrukkelijk niet limitatief) van overmacht wordt in ieder geval verstaan binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, weersomstandigheden verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief) wegversperringen, -blokkades en files, brand, overheidsmaatregelen, ziekten, etc. etc..

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. DAMI is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door DAMI, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens DAMI.
2. Iedere verdere aansprakelijkheid van DAMI voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfsstagnatie-, vervolg- en gevolgschade. Ook aansprakelijkheid ten aanzien van winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen DAMI is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van DAMI wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke aansprakelijkheid c.q. garantieverplichting van DAMI.
5. Opdrachtgever vrijwaart DAMI voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door DAMI geleverde producten en/ of materialen.
6. DAMI is niet aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, klachten die het gevolg zijn van het gegeven dat producten niet op de juiste wijze zijn behandeld of onderhouden en/of niet zijn onderhouden en/of behandeld in lijn met de door DAMI gegeven instructies terzake. Voorts is DAMI niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen en/of scheurtjes en/of naden en/of reliëf die het gevolg zijn van de werking van warmtebronnen, temperatuur invloeden of weeromstandigheden en/of veranderingen aan de DAMI producten die het gevolg zijn van veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.

Artikel 9. Prijzen en betalingsvoorwaarden
1. De door DAMI opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, exclusief de kosten van verpakking, verzekering, transport etc.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof‑ en materiaalprijzen, loon‑ en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is DAMI gerechtigd deze wijzigingen aan Opdrachtgever apart in rekening te brengen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Voor nieuwe opdrachtgevers (Opdrachtgevers die niet eerder dan vijf keer een opdracht bij DAMI hebben geplaatst) geldt dat de geplaatste opdrachten bij vooruitbetaling aan DAMI dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Leveringstermijnen gaan eerst lopen nadat volledige betaling van Opdrachtgever is voldaan. Voor bestaande Opdrachtgevers, die steeds stipt en volledig hebben betaald geldt dat in beginsel per de leveringsdatum wordt gefactureerd met dien verstande dat dan reeds een aanbetaling van 50% op het factuurbedrag is voldaan. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen nadat DAMI de Opdrachtbevestiging heeft verzonden te zijn bijgeschreven op het door DAMI aangegeven bankrekeningnummer. DAMI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.
4. Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door DAMI nader aan te wijzen bankrekeningnummer.
5. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens Opdrachtgever met facturen van DAMI te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van faillissement van DAMI. Het is evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DAMI kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.
6. DAMI is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de DAMI door vertraagde (af-)levering geleden schade.
7. DAMI is te allen tijde gerechtigd om betaling van een aanvullend voorschot op de door Opdrachtgever te betalen som te eisen en/of om van Opdrachtgever op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.
8. Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft DAMI het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de in 8.4 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.
9. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft DAMI het recht administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De administratiekosten bedragen € 25, – per betalingsherinnering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaand bedrag met een minimum van € 150, –. DAMI behoudt zicht het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten zijn verschuldigd indien niet binnen vijftien dagen na een eerste schriftelijke herinnering de vordering is voldaan.
10. Daarnaast is DAMI in het geval zoals hierboven omschreven in artikel 9.8 gerechtigd alle verdere leveringen en diensten op te schorten, onverminderd het recht om voor toekomstige leveringen (aanvullende) vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins het stellen van genoegzame zekerheid.
11. DAMI heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Alle door DAMI geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van DAMI, totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan DAMI, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan. In geval van bewerking of verwerking dan wel vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken die geen eigendom zijn van DAMI, wordt DAMI geacht mede-eigenaar van de aldus ontstane nieuwe zaken en wel in verhouding van het aan DAMI verschuldigde totaal tot de waarde van die nieuwe zaken c.q. worden die nieuwe zaken nu vooralsdan geacht te zijn verpand aan DAMI en is Opdrachtgever verplicht om op eerste afroep van DAMI die zaken op te slaan op een door DAMI aan te wijzen en te beheren locatie.
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. DAMI mede-eigenaar van zaken is c.q. hierop een pandrecht ten gunste van DAMI rust, mogen deze niet door Opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van DAMI, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.
3. DAMI is onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Opdrachtgever niet onmiddellijk na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde zaken, dan zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelde van de dat dat Opdrachtgever daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 15% van de verkoopwaarde van de zaken zijn verschuldigd, met een minimum van € 1.000,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks ondanks het recht van DAMI op aanvullende schadevergoeding indien de schade meer bedraagt dan het totaal van de aldus vervallen boetes.
4. Opdrachtgever dient iedere derde, die op de zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/ schuldsanering respectievelijk faillissement, terstond en met behulp van het snelste communicatiemiddel (op moment van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon en meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per e-mail, fax of per brief aan de Klant van de deurwaarder) te informeren dat de betreffende zaken in eigendom aan DAMI toebehoren. Het voorgaande dient te geschieden via gelijktijdige mededeling per e-mail in cc aan DAMI (indien e-mail niet mogelijk is, dan per gelijke brief). Opdrachtgever is in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet meteen aan de deurwaarder is gedaan en/of de mededeling de partij die over wenst te gaan tot beslaglegging niet binnen twaalf uur volgend op het bewuste beslag heeft bereikt. Indien Opdrachtgever ten aanzien van het hiervoor onder 4. genoemde nalatig blijft, zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd zijn van 15% van de verkoopwaarde van de geleverde zaken met een minimum van € 1.000,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van DAMI op aanvullende schadevergoeding mocht de schade meer bedragen dan het totaal van de aldus vervallen boetes.
5. DAMI is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van DAMI genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van DAMI voldoet, is DAMI gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek en ten gunste van DAMI een pandrecht te vestigen op de zich onder Opdrachtgever bevindende roerende zaken. DAMI is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Opdrachtgever of derden voortvloeit.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. DAMI behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij DAMI en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAMI noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.
3. DAMI behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. Indien Opdrachtgever DAMI een opdracht verleent tot verveelvoudiging of reproductie van, door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermde, objecten, vrijwaart Opdrachtgever DAMI in en buiten rechte voor alle gevolgen zowel financiële als andere die uit verveelvoudiging of eventuele reproductie voortvloeien. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DAMI van materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal DAMI vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
5. DAMI zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door DAMI zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder voorwaarde dat Opdrachtgever DAMI onverwijld schriftelijk in kennis stelt over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen geheel overlaat aan DAMI. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan DAMI verlenen.
6. De verplichting tot vrijwaring hierboven benoemd vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
7.  Indien in rechte vaststaat dat DAMI zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van DAMI een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet zal DAMI trachten, hetzij voor Opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de materialen of van het desbetreffende deel voort te zetten of dit door andere materialen of van het desbetreffende deel, die geen inbreuk maakt vervangen of het zodanig wijzigen dat de inbreuk daardoor wordt beëindigd.
8. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van DAMI wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is uitgesloten daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van DAMI voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van geleverde materialen in een niet door DAMI gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door DAMI geleverde of verstrekte zaken op een andere wijze dan waarvoor materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
9. Op materialen van DAMI wordt een door DAMI gevoerde en geregistreerde naam en/of beeldmerk gevoerd alsmede de naamsvermelding vermeld van DAMI tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en Forumkeuze
1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen DAMI en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb.1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van DAMI worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere, bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen.
4. Terzake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan DAMI kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

Artikel 13. Algemene voorwaarden in Nederlandse en Engelse taal
Deze voorwaarden zijn opgesteld en beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse tekst van deze voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

DAMI Design B.V. Waalwijk, The Netherlands, 2020